Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

за планска документација „УПВНМ за изградба на стопански комплекс Рибник со придружни објекти“. Преземете ја одлуката.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk