Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

за планска документација „УПВНМ за изградба на стопански комплекс Рибник со придружни објекти“. Преземете ја одлуката.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk