Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

За планска документација „Урбанистички план вон населено место, на КП 5121/1, КП 6757/2, КП 6988/5 - јавен пат, КП 6920/4 - река во МВ Горна Осојница, КО Блатец - Општина Виница“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина. За да ја погледнете одликата, кликнете го следниот линк: линк.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk