Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Изменување и дополнување на ГУП Виница.
(симни) ;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk