Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Граѓаните избраа „Набавка на комунално возило за собирање на отпад“

Граѓаните избраа „Набавка на комунално возило за собирање на отпад“ - проект кој ќе биде реализиран со финансиска поддршка обезбедена преку програмата „Зајакнување на општинските совети“, а ќе го ко-финансира Општина Виница.
Програмата „Зајакнување на општинските совети“ ја финансираат Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а ја ко-финансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП.
На денешната форумска сесија граѓаните на Општина Виница имаа можност да гласаат за еден од предлог проектите кои беа презентирани на претходните форумски сесии. Како најрелевантен и со најмногу број на гласови излезе проектот „Набавка на комунално возило“.
Како едно од многу битни работи е тоа што од форумските сесии произлегоа и неколку препораки од граѓаните кои Општина Виница ќе треба да ги реализира во следниов периода, како што се :
-Изградба на пешачка патека до м.в.Чупино,
-Чистење на дивите депонии,
-Набавка на комунална опрема – садови за селекција на отпад,
-Изградба на стационарт за улични кучиња,
-Промена на кровна конструкција, со енергетси ефикасна фасада на спортската сала на СОУ„Ванчо Прке“ Виница,
-Енергетски ефикасни фасади на сите јавни објекти во општината,
-Енергетски ефикасна кровна конструкција на сите јавни објекти во општината,
-Фотоволтаични панели на сите јавни институции,
-Приклучок на канализационен систем Виница на ПСОВ Мојанци и
-Осветлување на спортските игралишта.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk