Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Расчистување на археолошкиот локалитет Виничко Кале и на локалитетот Горица - Виница

Завршено е со расчистување на археолошкиот локалитет Виничко Кале и на локалитетот Горица - Виница. На неколку наврати во изминатиов период беа превземени активности за расчистување на археолошкиот локалитет Виничко Кале и Горица- Виница. Овие активности се спроведени од страна на работници ангажирани од Музеј Теракота и ЈП. Солидарност- Виница. Терените на и околу овие локалитети се исчистени од трња и нивно отстранување со транспорт од ЈП. Солидарност, во месец мај е извршено косење и хемиско третирање.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk