Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Расчистување на речното корито на Виничка река

Во тек е интензивно расчистување на речното корито на Виничка река. Со механизација се врши ископ на земја од 3-та и 4-та категорија, се отстранува огромна количина на нарасната вегетација, тиња и шут. На овој начин долгорочно ќе биде решен еден од големите проблеми со изливање на речното корито од надојдување на огромно количество на вода. Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Виница.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk