Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Буџети на Општина Виница и ЈП Солидарност

За поголема транспарентност во трошењето на буџетските пари, Општина Виница „трајно“ ги „закачува“ своите буџети, ребаланси на буџети и завршни сметки на својата веб страна.

1. Буџет за 2017 година;
2. Квартален извештај до 01.01.2016 година до 31.12.2016 година;
3. Завршна сметка за 2015 година;
4. Завршна сметка за 2014 година;
5. Завршна сметка за 2013 година;
6. Буџет за 2012 година;
7. Ребаланс на буџет за 2012 година;
8. Квартален извештај до 30.09.2012 година;
9. Буџет за 2011 година;
10. Завршна сметка за 2011 година;
11. Завршна сметка за 2010 година;
12. Квартален извештај до 31.12.2011 година;

13. Извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за Општина Виница за 2009 година
- Извештај за извршена ревизија на сметка на основен буџет (630);
- Извештај за извршена ревизија на сметка на основен буџет (637);
- Извештај за извршена ревизија на сметка на приходи на буџет на дотации (930);

- Извештај за извршена ревизија на сметка на расходи на буџет на дотации (937).

Солидарност

1. Програма за работа на ЈП Солидарност за 2012 година

2. Извештај за финансиското работење на ЈП Солидарност за 2012 година

3. Програма за работа на ЈП Солидарност за 2011 година

4. Извештај за финансиското работење на ЈП Солидарност за 2011 година

5. Завршна сметка на ЈП Солидарност за 2011 година

6. Завршна сметка на ЈП Солидарност за 2010 година

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk