Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Просторен план за Источно плански регион (Нацрт - план)

Покана за Стручна расправа по Просторен план за Источен плански регион (Нацрт - план) и Јавна расправа по Извештај од спроведена Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина од спроведување на Просторниот план за Источен плански регион (Нацрт - извештај). Расправата ќе се одржи во просториите на Општина Штип, каде што се наоѓа и Центарот на Источниот плански регион, на 25.10.2016 година (вторник), со почеток во 11:00 часот. Двата документи се јавно достапни на WEB страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, на следниот линк: линк.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk