Сите вести

Локална стратегија за климатски промени

Hits: 1472

Локалната стратегија за климатски прмени се однесува за временски период од 2015-2025 година. Предмет на стратегијата е да се утврдат вредностите на заедницата (општината) кои се директно или индиректно афектирани од климатските промени, потоа да се утврдат мерките, условите, начинот и динамиката на реализација на стратегијата, како и определување на обврските на органите на локалната самоуправа и другите чинители, засегнати страни. (симни)