Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Локална стратегија за климатски промени

Локалната стратегија за климатски прмени се однесува за временски период од 2015-2025 година. Предмет на стратегијата е да се утврдат вредностите на заедницата (општината) кои се директно или индиректно афектирани од климатските промени, потоа да се утврдат мерките, условите, начинот и динамиката на реализација на стратегијата, како и определување на обврските на органите на локалната самоуправа и другите чинители, засегнати страни. (симни)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk