Сите вести

Технолошло индустриска развојна зона (ТИРЗ) Виница

Hits: 2996

Овде можете да ја погледнете целокупната документација за ТИРЗ - Виница.
Синтезен план (симни) ;
Пошироко опкружување (симни) ;
Планска документација (симни) ;