Сите вести

Стратегиски оцени за влијанието врз животната средина (2)

Hits: 1843

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП (Детален урбанистички план) блок 2 дел 3 (симни) и за ДУП блок 3 дел 2 (симни) .