Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Стратегиски оцени за влијанието врз животната средина (2)

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП (Детален урбанистички план) блок 2 дел 3 (симни) и за ДУП блок 3 дел 2 (симни) .

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk