Сите вести

Стратегиски оцени за влијанието врз животната средина

Hits: 1636

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП (Детален урбанистички план) блок 7 дел 2 (симни) и за ДУП блок 6 дел 1 (симни) .