Сите вести

Проект за Подобрување на Општински Услугите - МСИП

Hits: 2948

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за изградба на улица “2008” во урбан блок 12 и изградба на атмосферска мрежа на улиците “Браќа Миладинови и Илинденска”

3. Општина Виница ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат изградба на улица “2008” во урбан блок 12 и изградба на атмосферска мрежа на улиците “Браќа Миладинови и Илинденска”

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00 :
Адреса: Општина Виница ул. „Бел Камен“ бр. 13
Град: Виница
Поштенски број: 2310
Држава: Република Македонија
Телефон: 033 361-945
Факс: 033 361-945
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Бараните квалификации вклучуваат:

Финансиска ситуација: Минимален просечен годишен обрт од 1.800.000,00 ЕУР како примени исплати од договори кои се во тек или завршиле во последните три години. Минималниот износ на ликвидни средства и/или кредитни средства од други договорни обврски на најповолниот понудувач ќе биде 200.000,00 ЕУР; Општо искуство: Најмалку три (3) успешно завршени договори во последните 3 години за слични работи во градежни проекти за реконструкција и обновување на улици.

7. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 4.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
a) За плаќање во денари: Банка: Народна банка на Република Македонија Број на сметка: 100000000063095 Буџетска корисничка сметка: 712014015063016 Приходно конто: 725939 00 Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Виница.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, пладне на 15/10/2013. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, пладне на 15/10/2013.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 1,000,000.00 МКД.

10. Општина Виница ул. „Бел Камен“ бр.13 Град: Виница Поштенски број: 2310 Држава: Република Македонија