Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12-555

Hits: 313

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ „Урбанистички план за село, КО Лески, кој се носи согласно Просторниот план“, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина. Преземи одлука.