Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена бр. 12-63

Hits: 428

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ „Парцијална измена на ГУП - блок 4“, кој се носи согласно Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во Општина Виница за 2019 година, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
Одлуката и формулар.