Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Hits: 431

За планскиот документ „Детален урбанистички план за блок 6 дел 1, 3 и 4 - Виница“, кој се носи согласно Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во Општина Виница за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина. Преземи одлука.