Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите одлуки и решенија

Одлука 04-159 од Дом на културата Тошо Арсов - Виница

за избор на кандидати на работно место стручен соработник за визуелна уметност архтектура и дизајн. Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk