Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Hits: 950

за планска документација „УПВНМ за изградба на стопански комплекс Рибник со придружни објекти“. Преземете ја одлуката.