Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

за планска документација „УПВНМ за изградба на стопански комплекс Рибник со придружни објекти“. Преземете ја одлуката.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk