Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Hits: 1220

За планска документација „Урбанистички план вон населено место, на КП 5121/1, КП 6757/2, КП 6988/5 - јавен пат, КП 6920/4 - река во МВ Горна Осојница, КО Блатец - Општина Виница“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина. За да ја погледнете одликата, кликнете го следниот линк: линк.