Сите одлуки и решенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Hits: 1286

За планска документација „Урбанистички план вон населено место КО Виница, за христијански гробишта и верски институции на КП бр. 3223/1, Општина Виница“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина. За да ја погледнете одликата, кликнете го следниот линк: линк.