Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Записник од административна селекција за избор на член во УО на ЈП Солидарност - Виница

На 06.10.2023, во 10:00 часот, во просториите на Општина Виница, започна административна селекција по Јавен повик за избор на член во Управен Одбор на ЈП за комунални работи Солидарност - Виница бр. 09-721 од 25.08.2023, објавен на 06.09.2023 на веб страната на Општина Виница и на ЈП за комунални работи Солидарност - Виница.

Превземи:
записник

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk