Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за изработување на УПВОУП за изградба на таложници за преттретман на отпадни води на фекална канализација за с. Липец и с. Блатец

Општина Виница објавува јавен повик за изработување на УПВОУП за изградба на таложници за преттретман на отпадни води на фекална канализација за с. Липец и с. Блатец

Превземи:
решение за формирање на Комисија за спроведување на постапка појавен повик за изработка на урбанистички проекти,

одлука за распишување на јавен повик за спроведување на постапка за изработка на урбанистички проекти,

јавен повик за изработка на урбанистички проекти,

градежен опфат КО Блатец

градежен опфат КО Липец.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk