Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за избор на членови во Управен одбор на Јавно претпријатие за комунални работи Солидарност - Виница

Преземи:
јавен повик за избор на членови,,
одлука за распишување на јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk