Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите јавни повици и конкурси

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

КАНДИДАТИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТИПЕНДИИ ТРЕБА ДА СЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Потребни документи за пријавување:
1. Барање за доделување стипендија (може да се земе од канцеларијата на 4 кат или да го преземете тука);
2. Потврда за редовни студии;
3. Фотокопија од индекс со запишани семестри и положени испити;
4. За студенти во прва година, фотокопија од диплома и свидетелсва;
5. Потврда за редовни студии на друг член од семејството;
6. Уверение за положени испити;
7. Уверение за семејно материјална положба;
8. Потврда за последна исплатена плата за секој член од семејсвото, а за невработените соодветен документ со кој се докажува невработеноста.

КОНКУРСОТ Е ОТВОРЕН ОД 15.11.2011година (вторник),
Докуметите треба да се достават најдоцна до 30.11.2011 (понеделник),
во Локалната самоуправа на Општина Виница
Бизнис Центар (четврти кат)
Ул. Бел Камен 13

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk