Сите јавни повици и конкурси

Ј А В Е Н П О В И К

Hits: 924

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на општина Виница распишува јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. преземи