Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 1965, КП 1966, КП 1970 И ДЕЛ ОД КП 1978, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk