Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија предвидено сo: Детален урбанистички план за град Виница блок 15 дел 1 и 4, донесено со одлука на Советот на Општина Виница број 08-89 од 26.01.2017 година, за изградба на објекти со намена А1 - домување во куќи, за ГП број 4.86, ГП број 4.87, ГП број 4.90 и ГП број 4.91. За подетални информации симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk