Сите извештаи

Извештај за искористување на доделените средства

Hits: 503

На 15-ти ноември 2018 година во Службен весник на РМ бр. 209, беше објавен Закон за финансиска подршка на единиците на локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски. Симни извештај