Сите извештаи

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за технолошка индустриска развојна зона Виница - м.в. Поповец, КО Виница - Општина Виница

Hits: 1981

Јавната расправа по овој извештај за стратегиска оцена за животната средина за ДУПД за ТИРЗ „Виница“ ќе се одржи на ден 21.11.2013 година (четврток) во 11 часот, во Салата за состаноци на 4 - ти кат во зградата на Општина Виница. симни извештај