Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите извештаи

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за технолошка индустриска развојна зона Виница - м.в. Поповец, КО Виница - Општина Виница

Јавната расправа по овој извештај за стратегиска оцена за животната средина за ДУПД за ТИРЗ „Виница“ ќе се одржи на ден 21.11.2013 година (четврток) во 11 часот, во Салата за состаноци на 4 - ти кат во зградата на Општина Виница. симни извештај

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk