Огласи и објави

Планска програма за детален урбанистички план за блок 18 дел 1, 2 и 5 за град Виница

Hits: 259

Планска програма за детален урбанистички план за блок 18 дел 1, 2 и 5 за град Виница. симни објава.