Огласи и објави

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани 59/21-У

Hits: 245

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница симни објава.