Огласи и објави

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 58/21-У

Hits: 285

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 4791, КП 4790, КП 4787, КП 4788, КП 4789, ДЕЛ ОД КП 4636, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4957, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА симни објава.