Огласи и објави

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 57/21-У

Hits: 329

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 1965, КП 1966, КП 1970 И ДЕЛ ОД КП 1978, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА симни објава.