Огласи и објави

Интерен оглас број 01/2018

Hits: 836

За пополнување на работно место со унапредување:
1. Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и локален економски развој, со шифра на работно место УПР 0101Б02000 - еден извршител;
2. Советник за селекција и вработување на административни службеници, со шифра на работно место УПР 0101В01000 - еден извршител;

Посебни услови предвидени за работните места, утврдени со Законот за административни службеници и актот за систематизација.

Оглас и пријава.