Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Јавна објава за издавање на паноа

Општина Виница распишува јавна објава за издавање под закуп на рекламни паноа на булевар Маршал Тито - Виница (вкупно 5 броја) за период од една година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk