Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Виница кое се наоѓа на градежни парцели Г.П бр.1/Никола Карев, Г.П. бр. 1.27 и Г.П. бр.1.28. Преземете ја објавата.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk