Огласи и објави

Покана за поднесување на понуда

Hits: 1548

Постапката за доделување на договор за јавна набавка на стоки ќе се изврши согласно Методологијата за спроведување на тендерки постапки при Програмата за зачувување на природата во Македонија и е Реконструкција на топловодно греење во ОУ Славчо Стојмнески - Виница (замена на постоечката инсталација, од нафта на пелети). Постапката за изработка на понудата можете ќе ги најдете подолу, во тендерскара документација.
Покана (симни) ;
Тендерска документација (симни) ;