Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Покана за поднесување на понуда

Постапката за доделување на договор за јавна набавка на стоки ќе се изврши согласно Методологијата за спроведување на тендерки постапки при Програмата за зачувување на природата во Македонија и е Реконструкција на топловодно греење во ОУ Славчо Стојмнески - Виница (замена на постоечката инсталација, од нафта на пелети). Постапката за изработка на понудата можете ќе ги најдете подолу, во тендерскара документација.
Покана (симни) ;
Тендерска документација (симни) ;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk