Огласи и објави

Објава бр. 1/2015

Hits: 1574

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште сопстевност на Република Македонија. За повеќе информации отворете ја следната објава:
(симни) ;