Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Објава бр. 1/2015

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште сопстевност на Република Македонија. За повеќе информации отворете ја следната објава:
(симни) ;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk