Огласи и објави

ОБЈАВА број 4/2013

Hits: 3297

Општина Виница отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија во Општина Виница, по пат на електронско јавно наддавање.

ОБЈАВА БР.4/2013
(симни)Согласност од Министерството за транспорт и врски за ГП 8/Поштад
(симни)Г.П бр.8 / Плоштад Ангел Винички

Уверенија за историски прегледи на извршените запишувања, имотни листови и други документи
(симни)

Геодетски елаборат за ГП 8/Плоштад
(симни)

Г.П бр.142 / Падарница

Уверенија за историски прегледи на извршените запишувања, имотни листови и други документи
(симни)

Геодетски елаборат за ГП 142/Падарница
(симни)

Објавување во дневни весници

Вечер
(симни)

Нова Македонија
(симни)

Службен весник
(симни)