Огласи и објави

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ по пат на електронско јавно наддавање

Hits: 1831

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП на град Виница, донесен со одлука бр.0201-579 од 28.10.1997 година, ДУП за Виница за дел од Блок 11, донесен со Одлука бр.07-880 од 14 08.2008 година, ДУП за село Трсино донесен со Одлука бр.0201-579/2 од 28.10.1997, согласно Табеларен преглед кој ќе можете да го видите откако ќе го преземете следниот word документ.
(симни)