Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

КАНДИДАТИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТИПЕНДИИ ТРЕБА ДА СЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА

Потребни документи за пријавување:

1. Барање за доделување стипендија (може да се земе од канцеларијата на 4 спрат);
2. Потврда за редовни студии;
3. Фотокопија од индекс со запишани семестри и положени испити;
4. За студенти во прва година, фотокопија од диплома и свидетелсва;
5. Потврда за редовни студии на друг член од семејството;
6. Уверение за семејно материјална положба;
7. Потврда за последна исплатена плата за секој член од семејсвото, а за невработените соодветен документ со кој се докажува невработеноста.

КОНКУРСОТ Е ОТВОРЕН ОД 12.10.2011година (среда).
Докуметите треба да се достават најдоцна до 26. 10.2011 (среда),
Ул. Бел Камен бб, во Локалната самоуправа на Општина Виница, на четврти спрат.

Лица за контакт:
Даниела Јаковлеска
Пацка Билиќ
Благица Ристова
Тел: 033/360-185

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk