Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Објава за отуѓување на градежно земјиште

Article Index

ОБЈАВА број 1/2011
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на:
- Домување во станбени куќи, А1
- Домување во станбени згради, А2
- Лесна и незагадувачка индустрија, Г2
во градот Виница, Општина Виница.

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП на град Виница со Одлука број 0201-579 од 28.10.1997 година; и ДУП на град Виница за Блок „12“ со Одлука број 07-1085 од 29.10.2010 година; согласно Табеларен преглед во кој се дедени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градежните парцели, вкупна површина на градежните парцели, максимална висина до венец, максимална површина за изградба во утврдениот простор за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Број на градежна парцела

Број на катастар-ска парцела,

КО Виница

Намена на градежна парцела

Површина на градежна парцела

(м2)

Максимална висина до венец (м)

Максимална површина за изградба во утврдениот простор за градење (м2)

ГП бр.3

11201/3

11202/3

11202/4

11204/2

А1-Домување во станбени куќи

423

8,70

88

ГП бр.4

11202/2

11201/2

А1-Домување во станбени куќи

400

8,70

88

ГП бр.3/Илин-денска

8239/2

8239/4

А2-Домување во станбени згради

1.831

17,20

420

ГП бр.5.5

8851/6

Г2-Лесна и незагаду- вачка индустрија

1.087

10,20

530

ГП бр.5.2

8851/5

Г2-Лесна и незагаду-

вачка индустрија

1.749

10,20

952

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk