Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Конкурс за уредување на Градски парк покрај мотелот

Општина Виница го замолува учесникот на конкурсот за идејно решение за уредување на дел од Градски парк, покрај мотелот, да се јави во просториите на Општина Виница, бидејки нема оставено контакт во поднесената документација.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk