Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Ценовник на услуги (четврта страна)19. Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Потребни документи:
- извод од Централен регистар на Република Македонија;
- доказ за завршени градежни работи или потврда од барателот или изјава заверена кај нотар дадена под кривична и матрејална одговорност од барателот со која истиот потврдува дека бесправниот објект е изграден пред 3ти март 2011 година;
- геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на надземен бесправен линиски инфраструктурен објект со имотен лист на земјиштето на кое е изграден, доколку барањето се однесува за надземен инфраструктурен линиски објект односно геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на подземен бесправен линиски инфраструктурен објект без имотен лист за земјиштето под кое е изграден објектот, доколку барањето се однесува за подземен линиски инфраструктурен објект;
- изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот потврдува дека објектот е функционална целина и може да се употреби;
- договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјави дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект и истиот да се запише во јавна книга за запишување на правата на недвижност на име на барателот или потврда за решени имотноправни работи за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект издаден од органот на државна управа надлежен за имотно - правни работи или
- уверение за движење на имотот на кои е изграден бесправниот објект и изјава заверена кај нотар, дадена под кривична и материјална одговорност од барателот, во која истиот потврдува која година е изграден бесправниот објект;

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk